top of page

רשות נחל הקישון-ייעוץ פרויקטים שונים

בוצע במסגרת עובדה ב ל.שקד בע"מ

יעוץ אדריכלות נוף לרשות נחל הקישון במגוון פרוייקטים שונים.

תכנון מרפסת תצפית, שביל נחל, סקר מינים פולשים, מיצפורים, פרוייקטים נקודתיים וארציים.

 

התכנון בוצע במסגרת ניהול מחלקת נוף במשרד למד שקד בע"מ.

bottom of page