1
1

3
3

1
1

1/2

רשות נחל הקישון, ייעוץ נופי

----------------

במסגרת עבודה בחברת למד שקד